עורכי דין ומגשרים

יום חמישי, 26 ביוני 2014

הארכת מועד להגשת בקשת לרשות ערעור - בש 151/81 יוסף בודנר ואח' נ' אברהם צוקברג ואח'

בש 151/81 יוסף בודנר ואח' נ' אברהם צוקברג ואח' (פורסם בנבו):

"בבקשה להארכת המועד להגשת בקשה לרשות הערעור נטען, כי האיחור נגרם עקב טעות של בא-כוחם הקודם של המבקשים לגבי המועד הקבוע להגשת בקשה לרשות ערעור ובקושי בהשגת פסק הדין המודפס, כך נטען שהאיחור הוא קצר ומסתכם בשישה ימים בלבד.

בית המשפט העליון פסק:
...
ב. טעות שבחוק של עורך דין אינה משמשת, בדרך כלל, "טעם מיוחד" להארכת מועד.

ג. איחור של 6 ימים איננו איחור קצר, וכל איחור, ולו של יום אחד, שאיננו מוסבר כראוי, אינו יכול לשמש כשלעצמו "טעם מיוחד".

בשא (חי') 14945/04 בנק אוצר החייל נ' משה לוי

בשא (חי') 14945/04 בנק אוצר החייל נ' משה לוי (פורסם בנבו)

"למעשה, עסקינן בהתנגשות בין הזכות לחופש הביטוי לבין זכותו של המבקש לשם טוב, ובשאלה מהו האיזון הראוי ביניהם בבואנו להכריע בשאלת מתן צו מניעה זמני האוסר על הפרסום.נ
            ב"כ המבקש ניסה לשכנעני כי קיימות ראיות מהימנות לכך שהאמור בכרזה אינו אמת ואילו ב"כ המשיב ניסה לשכנעני כי הפרסום אינו מהווה כלל לשון הרע, כמשמעות מושג זה בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), ולחילופין, כי גם אם מדובר בפרסום כזה – חוסה הפרסום בצל הגנות החוק.ב

כפי שיובהר להלן, סבורה אני כי אין צורך שאכריע, בשלב זה, בשאלה האם הפרסום מהווה לשון הרע, ואף לא בשאלה האם, בהנחה שכן, עומדת למשיב, לכאורה, אחת ההגנות אשר בחוק.ו

            גם אם קיימות ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה, כנדרש על פי תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, דהיינו – להיות הפרסום בבחינת לשון הרע, אין מקום להיעתר לבקשה, וזאת מאחר שלא מתקיימים שאר התנאים האמורים בתקנה 362, הן מחמת שהנזק אשר ייגרם למבקש אם לא יינתן הצו אינו עולה על הנזק שייגרם "לאדם אחר", והן מחמת כך שאין לאמר שמתן הצו אינו ראוי בנסיבות הענין ואף אין לאמר שהוא פוגע במידה העולה על הנדרש.נ
            אבהיר כי האינטרס של "האדם האחר" העומד על הפרק, במקרה דנן, הינו לאו דווקא האינטרס הצר של המשיב, אלא "האינטרס הציבורי" לשמירה על חופש הביטוי.ב

עוד לפני חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, קנתה הזכות לחופש הביטוי מעמד איתן בפסיקה, החל מבג"צ "קול העם" [בג"צ 73/53 – חברת "קול העם" בע"מ נ' שר-הפנים פ"ד ז(2), עמ' 871] דרך ע"פ 255/68 מדינת ישראל נ' בן משה, פ"ד כב(2) 427,
435), ע"א 723/74 – הוצאת עתון "הארץ" בע"מ נ' חברת החשמל לישראל פ"ד לא(2), עמ' 281 וד"נ 9/77 – חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" פ"ד לב(3), עמ' 337, ע"א 214/89 – אריה אבנרי ו- 3 אח' נ' אברהם שפירא ואח' נפ"ד מג(3), עמ' 840 ועוד.
ו

            הן הזכות לשם טוב והן הזכות לחופש הביטוי נגזרות מזכות היסוד של כבוד האדם, אשר מצאה ביטויה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו [בג"ץ 2481/93 דיין נ' וילק, פ"ד מח(2) עמ' 456; רע"א 4740/00 – לימור אמר ואח' נ' אורנה יוסף ו- 2 אח' תק-על 2001(3), עמ' 489; ע"א 4534/02 – רשת שוקן בע"מ ואח' נ' אילון (לוני) הרציקוביץ' תק-על 2004(1), עמ' 2091].נ

השאלה אם מדובר בפרסום המהווה לשון הרע תוכרע בפסק הדין אשר יינתן בתיק העיקרי. לצורך הדיון אשר בפני מוכנה אני להניח לטובת המבקש כי אכן קיימות ראיות מהימנות לכך שהפרסום מהווה לשון הרע, אולם אין בכך כדי להועיל למבקש, שכן כבר נקבע כי גם ביטוי אשר יש בו לשון הרע, ואף ביטוי אשר אין בו אמת, הינם ביטויים אשר יכולים לחסות תחת כנפי זכות היסוד לחופש הביטוי. ראה: ע"א 214/89 – אריה אבנרי ו- 3 אח' נ' אברהם שפירא ואח' פ"ד מג(3), עמ' 840 (להלן: "פרשת אבנרי").ב"

ראו גם,

"אמנם, המבקש בענייננו אינו רשות ציבורית אולם בהיותו מוסד אשר נותן שירות לציבור ואשר יש לציבור ענין רב בו ובהתנהלותו, נכון להתייחס אליו באופן אחר מאשר אל אדם פרטי. כמובן שאין בכך כדי להצדיק, מניה וביה, פגיעה בלתי מרוסנת בשמו הטוב של המבקש אולם, כאשר דנים אנו במתן צו מניעה זמני, בשלב מקדמי זה, עוד טרם הוכרעה השאלה האם מדובר, אכן, בלשון הרע ולחילופין – האם חוסה הפרסום בצל אחת ההגנות האמורות בחוק, מן הדין ליתן, בשלב זה, משקל רב יותר לזכות לחופש ביטוי על פני זכותו של המבקש לשמו הטוב.ו

וכך מבחין כב' הנשיא ברק בפרשת אבנרי, בין השיקולים המנחים מתן צו זמני, בטרם ההכרעה בשאלת טיב הפרסום וההגנות, לבין השיקולים המנחים מתן צו מניעה קבוע, לאחר הכרעה בשאלות אלה:

 ”כפי שראינו, הזכות לחופש הביטוי היא זכות יסוד בשיטתנו. משקלה ניכר. כל עוד לא הוכרעה שאלת האחריות בגין לשון הרע ידה על העליונה כנגד הזכות לשם הטוב. כל עוד הפרסום אינו אסור, יש ליתן לו את מלוא החופש. מכאן, שאין להגביל את זכות חופש הביטוי בדרך של ציווי לשעה ובלבד שהנתבע מעלה טענה, שאינה טענת סרק, כי בידו להגן על הפרסום. אכן, קיים הבדל מהותי בין השלב בו הוכרעה אחריות של המפרסם, לבין השלב בו טרם הוכרעה אחריותו. כאשר הוכרעה שאלת האחריות, נחלש משקלו של האינטרס בדבר חופש הביטוי לאור הפגיעה המוכחת באינטרס לשם הטוב. משנקבעה האחריות, נקבעה האמת ונקבע השקר – במסגרת היחסיות המאפיין את כל ההליך השיפוטי (ראה: השופט אלון בבג"צ 152/82 אלון נ. ממשלת ישראל, פ"ד לו (465, 449 (4) – גובר האינטרס הציבורי להגן על השם הטוב בפני דברי שקר, על פני האינטרס של חופש הביטוי. גם הצידוק לחופש ביטוי בנסיבות אלה נחלש בדרך כלל. פרסום אשר בית משפט קבע לגביו כי דבר שקר הוא ולדוברו אין כל הגנה בפני אחריות, אין בו כדי לקדם את החיפוש אחר האמת. החלפה חופשית של דעות נפגעת לרוב אם השקפות הציבור מתבססות על מידע בלתי נכון. אין בונים חברה ומשטר על אדני שקר. מתן ציווי לתמיד, בנסיבות אלה, מגשים את האיזון החקיקתי בין האינטרסים המתנגשים. לעומת זאת, הגישה שונה לחלוטין מקום שאחריות המפרסם טרם הוכרעה, ועל פני הדברים יש לו למפרסם הגנה טובה. בנסיבות אלה, יש ליתן את מלוא המשקל לערך בדבר חופש הביטוי ולהעדיפו על פני הערך של השם הטוב. מתן  ציווי לשעה בשלב זה יהווה מניעה מוקדמת (PRIOR RESTRAINT) של חופש הביטוי, ומכך יש להמנע ככל האפשר”.נ
”המשקל של הערך בדבר חופש הביטוי מכריע, ידו על העליונה. על כן מקום שתוכן הפרסום ידוע לצדדים, אין זה מספיק שהתובע מצביע בשלב זה כי יש לו סיכוי להצליח בתביעתו, או אף סיכוי ממשי לכך. עליו להראות כי לכאורה אין לו לנתבע הגנה של ממש, וכי הוא מציג הגנת סרק”.ב


סבורה אני כי אין לאמר, בשלב זה, כי טענותיו של המשיב המתבססות, בין היתר, על ההגנות אשר מקנה חוק איסור לשון הרע, טענות סרק הינן או כי הגנתו הגנת סרק היא. אמנם, הפרסום נעשה ע"י המשיב לאחר שלפי  תחושתו הוא נפגע אישית, אולם אין בעצם פגיעתו האישית כדי להביא למסקנה שהפרסום נעשה על ידו מתוך כוונה רעה או מזימות ארסיות, כפי שהתבטא ביהמ"ש בע"פ 24/50 הנ"ל, ואין לאמר כי רצונו של המשיב להביא את דעתו על התנהגות המבקש כלפיו, כפי שהוא רואה אותה, לידיעת הציבור, איננה לגיטימית במסגרת הזכות לחופש הביטוי.ו"

יום ראשון, 1 ביוני 2014

ALIBABA GROUP HOLDING LTD (BABA) IPO - NASDAQ.com


阿里巴巴集团- 维基百科,自由的百科全书


 1. zh.wikipedia.org/zh/阿里巴巴集团
  阿里巴巴集團创立于1999年,是一間提供電子商務在線交易平臺的公司,業務包括B2B貿易、網上零售、購物搜索引擎、第三方支付和雲計算服務。集團的子公司及關聯 ...

阿里巴巴集团 - Alibaba Group


 1. www.alibabagroup.com/cn/global/home
  阿里巴巴集团相关平台. 淘宝网, 天猫, 聚划算 ... 淘宝网. 淘宝网; 天猫; 聚划算; 全球速卖通; 阿里巴巴国际交易市场; 1688; 阿里妈妈; 阿里云计算; 支付宝. EN, 简, 繁. 简.


  1. 阿里巴巴集团
  2. 腾讯网 ‎- 19 hours ago
   腾讯科技讯9月13日,纳斯达克官方网站提供的数据显示,正在美国进行首次公开招股路演的阿里巴巴集团,将于9月19日在纽交所挂牌交易。

More news for 阿里巴巴集团


阿里巴巴集团招聘: 首页


 1. job.alibaba.com/
  集团安全)资深Android开发工程师-Nokia 安全测试工程师/安全研究专家(北京&杭州) 阿里巴巴无线事业部招聘 安全开发工程师(北京&杭州) ... 阿里巴巴集团招聘.

1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台


 1. www.1688.com/
  阿里巴巴(1688.com)是全球企业间(B2B)电子商务的著名品牌,为数千万网商提供海量商机信息和便捷安全的在线交易市场,也是商人们以商会友、真实互动的社区 ...

阿里巴巴集团_百度百科


 1. baike.baidu.com/view/1247049.htm
  阿里巴巴集团经营多元化的互联网业务,致力为全球所有人创造便捷的交易渠道。自成立以来,阿里巴巴集团建立了领先的消费者电子商务、网上支付、B2B网上交易 ...

阿里巴巴集团 - 腾讯微博 - 腾讯网


 1. t.qq.com/AlibabaGroup
  A description for this result is not available because of this site's robots.txt – learn more.

阿里巴巴- MBA智库百科


 1. wiki.mbalib.com/wiki/阿里巴巴
  Jump to 阿里巴巴集团子公司及关联公司 - 阿里巴巴国际交易市场– 全球领先的小企业电子商务平台. 阿里巴巴国际交易市场(www.alibaba.com)创立于1999 ...

公司介绍|校园招聘|阿里巴巴集团2015校园招聘


 1. campus.alibaba.com/group.htm
  阿里巴巴集团经营多元化的互联网业务,致力为全球所有人创造便捷的网上交易渠道。自成立以来,发展了消费者电子商务、网上支付、B2B网上交易市场及云计算等 ...

阿里巴巴集团2015校园招聘|此时此刻非我莫属


 1. campus.alibaba.com/
  Skip. 阿里巴巴才十几年,只有故事,没有历史! What we have are stories, not history! ——马云. 由马云带领的18人创业团队在杭州创办阿里巴巴.

FAQ|校园招聘|阿里巴巴集团2015校园招聘


 1. campus.alibaba.com/faq.htm
  答:阿里巴巴集团2015年校园招聘主要面向即将毕业于2015年的本科、硕士、博士学生。 2、本次阿里巴巴集团的校招计划招多少人,有名额限制吗? 答:本次招聘我们 ...

薪酬福利|校园招聘|阿里巴巴集团2015校园招聘


 1. campus.alibaba.com/salary.htm
  阿里的薪酬. 现金薪酬. 薪资: 阿里巴巴集团为员工提供行业富有竞争力的薪资; 奖金: 根据员工的年度绩效,提供不同档次的年终奖金,优秀员工奖金更丰厚. 长期奖励.

社会责任|校园招聘|阿里巴巴集团2015校园招聘


 1. campus.alibaba.com/responsibility.htm
  我们坚信:只有内生于企业商业模式的企业社会责任实践,才能实现可持续发展。 我们确信:社会责任对企业不是负担,在每一家企业的商业模式中,都可以找到自身与 ...

阿里巴巴_互动百科


 1. www.baike.com/wiki/阿里巴巴集团
  阿里巴巴集团”是“阿里巴巴”的同义词,阿里巴巴-阿里巴巴(英语:Alibaba Corporation;港交所:1688,纽交所BABA),中国最大的网络公司和世界第二大网络公司, ...

阿里巴巴集团董事局_搜索_互动百科


 1. www.baike.com/wiki/阿里巴巴集团董事局
  阿里巴巴集团的下属子公司,2009年8月阿里巴巴宣布将口碑网业务转移至淘宝...阿里巴巴集团,并迅速成为全球最大B2B电子商务平台,目前已成亚洲最大个人拍卖.

阿里巴巴集团社会责任部


 1. csr.alibaba.com/
  阿里巴巴公益基金. 阿里巴巴公益平台. 员工 · 阿里巴巴努力让每一位员工感受幸福。 我们希望在一家充满幸福感的公司,员工不断进取创新,为客户、为家人、为社会 ...

阿里巴巴集团安全应急响应中心


 1. security.alibaba.com/
  阿里巴巴集团一直致力于建设诚信、共赢、繁荣的电子商务产业生态圈。安全是其健康成长的核心要素,为此特成立集团安全部,隶属于其的安全响应中心(Alibaba ...

阿里巴巴集团招聘信息-智联招聘


 1. company.zhaopin.com/P2/.../2791/CC000127917.htm
  阿里巴巴集团经营多元化的互联网业务,致力为全球所有人创造便捷的网上交易渠道。自成立以来,发展了消费者电子商务、网上支付、B2B网上交易市场及云计算等 ...

招聘流程|校园招聘|阿里巴巴集团2015校园招聘|此时此刻非我 ...


 1. www.job.alipay.com/
  阿里巴巴集团2015校园招聘,此时此刻,非我莫属!阿里巴巴、淘宝、天猫、支付宝、一淘、阿里云、聚划算.

阿里巴巴集团校园招聘的微博 - 新浪微博


 1. weibo.com/campusali
  阿里巴巴集团校园招聘 http://weibo.com/campusali. 提问的同学注意啦,去官网客服http://suo.im/uepza,萌萌哒客服妹子秒回哦!评论中的提问回复不及时哦! 阿里 ...

阿里巴巴重组支付宝_科技频道_新浪网


 1. tech.sina.com.cn/z/alibaba_alipay/
  阿里巴巴重组支付宝所有权转移至马云控股公司. ... 导语:雅虎SEC文件显示,阿里巴巴集团已经将在线支付公司支付宝所有权转让给马云控股的另一家新公司。

阿里巴巴集团清网行动 - 淘宝网


 1. www.taobao.com/go/chn/aq/qwxd.php?spm=0.0.0...
  阿里巴巴集团召开网络信息安全研讨会. 各业务群网络信息安全部门负责人围绕净化网络环境,打击网上毒品、枪支、涉黄涉爆、药品等非法交易行为,各自对风险防控 ...

阿里巴巴(BABA) - 雪球


 1. xueqiu.com/S/BABA
  而2012年全年,阿里巴巴集团平台总交易额刚刚突破万亿,从上图可以看到阿里所处的电商行业明显有淡季旺季之分,通常Q3与Q4的业绩会大幅度超过上半年。

阿里巴巴技术论坛议程 - 阿里技术论坛


 1. 102.alibaba.com/competition/ATF.htm
  在双11单日成交额350亿、单集群突破5000台服务器这些最瞩目的技术成就背后,阿里巴巴集团有着怎样的更深厚的技术积累?阿里巴巴集团10多年的历程中,技术 ...

阿里巴巴上市在即业绩骄人| 新闻报道| DW.DE | 30.08.2014


 1. www.dw.de/阿里巴巴上市在即业绩骄人/a-17890276
  Aug 30, 2014 - 计划9月在美国挂牌上市的中国电商巨头阿里巴巴集团,几乎每次公布业绩都会让人眼前一亮。该集团2014年第二季度的业绩报告显示,其净利润翻 ...

阿里巴巴


 1. www.alibaba.com.cn/
  全球企业间电子商务的著名品牌,集电子市场、电子贸易、电子信息、电子服务于一体的商人社区。

赴美上市前再改招股书 阿里巴巴估值有望提升--财经--人民网


 1. finance.people.com.cn › 财经
  Aug 14, 2014 - 昨日凌晨,阿里巴巴集团更新了赴美上市招股书。其中,对于阿里巴巴集团与小微金融服务集团(筹)的股权及资产购买协议,做了相应修改,而相关 ...

阿里巴巴集团简介-搜狐财经


 1. business.sohu.com › 公司报道 › 要闻快报
  Oct 20, 2010 - 阿里巴巴集团经营多元化的互联网业务,包括B2B国际贸易、网上零售和支付平台,以及以数据为中心的云计算服务,致力为全球所有人创造便捷的 ...

阿里巴巴集团2015校园招聘_大街网


 1. www.dajie.com/corp/2811939
  阿里巴巴集团经营多元化的互联网业务,致力为全球所有人创造便捷的网上交易渠道。自成立以来,发展了消费者电子商务、网上支付、B2B网上交易市场及云计算等 ...

阿里巴巴集团介绍—在线播放—优酷网,视频高清在线观看


 1. v.youku.com › 生活列表 › 记录
  阿里巴巴集团介绍阿里巴巴集团介绍. ... 阿里巴巴直播中心. 订 阅. ◇◇. 阿里巴巴集团介绍. 阿里巴 ...

阿里巴巴集团股权变更史:谁的阿里巴巴_网易科技


 1. tech.163.com › 网易科技 › 互联网
  Jul 25, 2013 - 2007年,阿里巴巴集团将旗下B2B业务注入开曼群岛注册的阿里巴巴网络,然后在香港上市。根据当时的招股书,全球发售完成后,同样在开曼群岛 ...

阿里巴巴集团股权结构:马云持股8.9% - 凤凰科技 - 凤凰网


 1. tech.ifeng.com › 互联网
  May 7, 2014 - 阿里巴巴集团今天向美国证券交易委员会提交IPO招股书,计划赴美上市。阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信持有83499896股,占比为3.6%, ...

马云为什么要卸任阿里巴巴集团CEO? - 知乎


 1. www.zhihu.com/question/20716883
  马云为什么要卸任阿里巴巴集团CEO? 马云为什么要卸任阿里巴巴集团CEO的职位?5月10以前有更好的人选吗?会是空降还是内升? 马云内部邮件称将于5月10日 ...

阿里巴巴 - 专题 - 东方财富网


 1. topic.eastmoney.com/ALBBSS2013/
  北京时间9月6日凌晨消息,阿里巴巴集团向美国证监会(SEC)提交招股书更新文件,首次对外公布了招股定价区间为60-66美元,以此招股价测算,即将上市的阿里巴巴 ...

阿里巴巴集团 - 高级搜索 - 前程无忧


 1. search.51job.com/list/co,c,106586,000000,10,1.html
  阿里介绍: 关于阿里巴巴集团 阿里巴巴集团是全球电子商务的领导者,是中国最大的电子商务公司。自1999年成立以来,阿里巴巴集团茁壮成长,现已拥有5家子公司。

阿里巴巴集团 - 爱词霸


 1. www.iciba.com/阿里巴巴集团
  With Tencent, Baidu's history of the competition, Alibaba Group has not prevail. 在与腾讯、 百度的竞争历史上, 阿里巴巴集团一直不占上风. 来自互联网. 2. Alibaba ...

WSJ:阿里巴巴集团或回收支付宝40%股权-华尔街见闻


 1. wallstreetcn.com/node/88260
  May 1, 2014 - 据《华尔街日报》援引数位知情人士称,阿里巴巴集团正与旗下大股东就回收支付宝进行讨论。讨论中的一份提议涉及阿里巴巴集团回收支付宝40% ...

陆兆禧出任阿里巴巴集团新CEO(附简历) - 商都网新闻中心


 1. news.shangdu.com › 国内新闻
  Mar 11, 2013 - 简述:陆兆禧出任阿里巴巴集团新CEO中新网杭州3月11日电(记者夏毅)阿里巴巴集团董事局3月11日宣布,2013年5月10日起,集团首席数据官 ...

10分鐘看Alibaba(阿里巴巴集團介紹) - YouTube


 1. www.youtube.com/watch?v=u3eK57zyPgw
  Mar 21, 2014 - Uploaded by Jie Gao
  10分鐘看Alibaba(阿里巴巴集團介紹). Jie Gao ... 震惊全台湾!阿里巴巴马云的余额宝瞬间吸金2千亿 ...

十个事实证明阿里巴巴将完胜亚马逊与eBay_商业福布斯中文网


 1. www.forbeschina.com/review/201404/0032302.shtml
  Apr 12, 2014 - 阿里巴巴集团将跟亚马逊、电子港湾或欧洲Zalando、日本乐天市场(Rakuten)、印度Kobo、西班牙Wuaki以及其他在本国及邻近市场占据主要地位的 ...

雅虎与阿里巴巴股权之争_环球网专题


 1. www.huanqiu.com/zhuanti/tech/alibaba/
  阿里巴巴集团全资拥有的未上市资产淘宝网及支付宝价值不菲,雅虎的最佳退出 ... 阿里巴巴集团和雅虎的背后都有一个软银,“孙正义(软银CEO)一定会出面协调”。

阿里巴巴集团确定将在纽约证券交易所挂牌上市-搜狐新闻


 1. news.sohu.com › 国内要闻 › 时事
  Jun 27, 2014 - 中新社纽约6月26日电(记者阮煜琳)中国互联网巨头阿里巴巴集团26日向美国证券交易委员会提交的文件显示,阿里巴巴集团计划在纽约证券交易所 ...

马云-阿里巴巴集团董事局主席介绍 - 精英名人堂 - 品牌


 1. mingren.maigoo.com › ... › 名人地图分类
  马云,阿里巴巴集团董事局主席,2013年5月10日(淘宝网成立10周年的纪念日),辞任阿里巴巴集团CEO,他表示,在接下来的几年内,将主要负责阿里巴巴董事局的 ...

阿里巴巴股权结构图解– 【人人分享-人人网】


 1. blog.renren.com/share/223511409/7194667290
  从2010年年初开始,阿里巴巴集团与第一大股东之前关系日趋紧张。在今年5月举行的阿里巴巴股东大会上,阿里巴巴集团首席财务官蔡崇信表示“只要雅虎愿意,阿里 ...

阿里巴巴集团确定将在纽约证券交易所挂牌上市-中新网


 1. finance.chinanews.com/cj/2014/06.../6324995.shtml
  Jun 27, 2014 - 中新社纽约6月26日电(记者阮煜琳)中国互联网巨头阿里巴巴集团26日向美国证券交易委员会提交的文件显示,阿里巴巴集团计划在纽约证券交易所 ...

阿里巴巴集团考察(豆瓣) - 豆瓣读书


 1. book.douban.com/subject/3655706/
  阿里巴巴集团考察:阿里巴巴业务模式分析》是国内学术界第一部针对阿里巴巴经营模式进行深入研究的专著,课题组在阿里巴巴集团的大力支持下,对阿里巴巴的业务 ...

阿里巴巴集团昨宣布赴美上市_财经_中国网


 1. finance.china.com.cn › 滚动新闻
  Mar 17, 2014 - 提到阿里巴巴集团与香港的“绯闻”,还要追溯到2013年7月份,彼时,阿里巴巴集团CEO陆兆禧宣布“承认做好上市准备”,市场随即传出其准备最早 ...

阿里巴巴集团自我估值达1500亿美元3年涨8倍_头版_光明网


 1. tech.gmw.cn/2014-09/06/content_13077117.htm
  Sep 6, 2014 - 这意味着在短短3个月时间,阿里巴巴集团自我估值从最低区间1020亿美元提升到1428亿美元,最高区间达到1500亿美元。(0)

2014年阿里巴巴集团IPO路演PPT及宣传片: 经理人分享


 1. www.managershare.com/post/150605
  4 days ago - 美国纽约当地时间2014年9月8日,阿里巴巴IPO路演正式开始,马云对多名潜在投资人表示,相隔15年他又回来了,这一次想多要一点钱。

阿里巴巴集团宣布赴美上市或成美国股市史上最大IPO_金羊网 ...


 1. news.ycwb.com › 中国 › 中国聚焦
  Mar 17, 2014 - 羊城晚报讯记者林曦、实习生区丹棋报道:一直云里雾里的阿里巴巴集团的上市进程终于揭开了冰山一角。阿里巴巴集团昨日对外宣布,已启动公司 ...

阿里巴巴集团任命金建杭为总裁向陆兆禧汇报_网易财经


 1. money.163.com › 财经频道 › 证券 › 上市公司
  Aug 6, 2014 - 网易科技讯8月6日消息,今天阿里巴巴集团于杭州宣布,任命金建杭为阿里巴巴集团总裁,向阿里巴巴集团CEO陆兆禧直接汇报工作。该任命即日起 ...

UC优视合并入阿里巴巴集团- 动点科技


 1. cn.technode.com/.../uc-may-soon-merge-with-alibaba/
  Jun 11, 2014 - 阿里巴巴官方微博发布消息:. 阿里将组建UC移动事业群,UC董事长兼CEO俞永福担任事业群总裁,并进入阿里集团战略决策委员会。此次整合将创 ...

译言网| 阿里巴巴集团在香港注册电影公司


 1. article.yeeyan.org/view/353584/408073
  May 12, 2014 - 路透社)-据一份监管文件透露,中国阿里巴巴集团控股有限公司已经在香港注册了一家影视公司。作为世界上最大的在线电子商务集团即将进军媒体 ...

飞利浦与阿里巴巴集团达成战略合作备忘录- Philips


 1. www.newscenter.philips.com/cn.../20140529.wpd
  May 29, 2014 - 中国,杭州- 今天,飞利浦(中国)投资有限公司与阿里巴巴集团正式签订战略合作谅解备忘录,宣布双方将基于优势互补,开展多方面的合作,共同 ...

[PDF]爱迪德和阿里巴巴集团作出正式承诺,严厉打击电子 ... - Irdeto


 1. irdeto.com/.../Press_Release_Irdeto_and_Alibaba_Gro...
  爱迪德和阿里巴巴集团作出正式承诺,严厉打击电子商务网站上的盗版设备. 广告. 北京– 2013 年5 月13 日– 处于世界领先地位的媒体保护公司爱迪德(Irdeto)与阿里 ...

阿里巴巴集团3.13亿新元投资新加坡邮政_金融频道_财新网


 1. finance.caixin.com › 金融当日快讯
  May 28, 2014 - 阿里巴巴,通过投资,阿里巴巴集团将获得新加坡邮政10.35%股份。双方同时达成战略合作,共同搭建“国际电商物流平台”

阿里巴巴成最赚钱互联网公司:B2C成利润引擎- 新华信息化 ...


 1. news.xinhuanet.com/info/2013-05/.../c_132369484.ht...
  May 9, 2013 - 阿里巴巴成最赚钱互联网公司:B2C成利润引擎---日前,雅虎公司发布的最新季度财报显示,截至去年12月的三个月间,阿里巴巴集团实现营收18.4 ...

阿里巴巴集团资讯,阿里巴巴集团研究报告及数据-艾瑞网


 1. www.iresearch.cn/search/alibabajituan/
  阿里巴巴集团资讯,阿里巴巴集团研究报告及数据:UC优视全面融入阿里巴巴集团;CNBC:阿里巴巴集团有望在8月8日挂牌上市;阿里巴巴集团副总裁张建锋:B2B交易 ...

马云(阿里巴巴集团主要创始人之一) - 搜狗百科


 1. baike.sogou.com/v61756.htm
  Aug 27, 2014 - 马云,中国著名企业家,浙江绍兴人,阿里巴巴集团主要创始人之一。他是《福布斯》杂志创办50多年来成为封面人物的首位大陆企业家,曾获选为未来 ...

阿里巴巴集团赴美IPO 或登陆纽交所- 搜狐视频


 1. tv.sohu.com/20140627/n401452389.shtml?txid...
  信息; 剧集. 发布:2014-06-27 08:26; 标签: 阿里巴巴集团 ipo 纽交所; 来源:搜狐视频; 时长:31秒 ...

阿里巴巴或于8月中上旬挂牌_经济_央视网(cctv.com) - 经济频道


 1. jingji.cntv.cn/2014/.../ARTI1405215333336278.shtml
  Jul 13, 2014 - 阿里巴巴集团昨天再度更新招股书,将自我估值从6月末的1170亿美元上调至1300亿美元,同时追加任命两名董事,董事会成员由此前的9人扩大 ...

阿里巴巴集团宣布赴美上市- 亚太卫视财经频道-股票-理财 ...


 1. www.apstv.tv/money/shares/740.html
  Mar 17, 2014 - 阿里巴巴官方微博今日下午发布公告:决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。如果未来 ...

阿里巴巴集团- 新唐人电视台


 1. www.ntdtv.com/xtr/.../articlelistbytag_阿里巴巴集团.h...
  阿里巴巴集团阿里巴巴集团聚焦, 阿里巴巴集团新闻,阿里巴巴集团焦点新唐人电视台New Tang Dynasty Television.

阿里巴巴集团提交IPO招股书- 行业新闻- asdasd - -- Powered ...


 1. www.southernraytai.com/article/view-67-646.aspx
  May 7, 2014 - 北京时间5月7日凌晨消息阿里巴巴集团周二向美国证券交易委员会SEC提交了IPO首次公开招股招股书招股书显示阿里巴巴集团计划通过此次交易 ...

阿里巴巴集团详细股权报告:马云持股8.9% – 亚瑟网


 1. www.yiase.com/4472.html
  阿里巴巴集团今天向美国证券交易委员会提交IPO招股书,计划赴美上市。招股书披露阿里巴巴详细持股情况,其中,阿里巴巴董事局主席马云(微博)持股206100673股 ...

微软中国携手阿里巴巴集团开启特惠活动,轻松优享更安全的 ...


 1. Dec 5, 2013 - 2013年12月06日,北京— 微软(中国)有限公司宣布加深与阿里巴巴集团的合作,将通过阿里巴巴集团旗下的淘宝网、天猫或聚划算网站,让用户能够 ...

阿里巴巴集团- 富达亚洲风险投资


 1. www.fidelitygrowthpartners.asia/zh-cn/...info/alibaba
  阿里巴巴集团经营多元化的互联网业务,致力为全球所有人创造便捷的网上交易渠道。自成立以来,发展了消费者电子商务、网上支付、B2B网上交易市场及云计算等 ...

阿里巴巴与雅虎关系以及股权结构(图解) _阿里巴巴集团 ...


 1. Sep 15, 2010 - (i美股讯)从2010年年初开始,阿里巴巴集团与第一大股东之前关系日趋紧张。在今年5月举行的阿里巴巴股东大会上,阿里巴巴集团首席财务官